Na konci 19. století došlo s rozvojem průmyslu k zakládání organizací a spolků s cílem jednotně vytvářet přijatelné sociální podmínky pro dělníky vznikajících továren. K zakládání křesťanských politických stran a hnutí, spolků vyzval přímo papež Lev XIII. v encyklice Rerum novarum (o Nových věcech) z roku 1891.

I díky tomu na Moravě následně vznikala řada vzdělávacích „besed“ s názvem Svornost – v Bosonohách, Boskovicích, Tuřanech i jinde.
23. 1. 1898 vznikl přípravný výbor, který sepsal žádost o schválení stanov vznikajícího spolku Katolická vzdělávací beseda Svornost se sídlem v Bosonohách v místnostech pana Jakuba Čoupka č. 37. Spolek podle stanov sdružoval katolicky smýšlející občany a zvláště mládež v rámci čtenářské, vzdělávací, společenské a později i tělocvičné činnosti, což bylo reakcí na sílící protináboženské tlaky v Sokole i v politických uskupeních.

Aktivní činnost Svornosti v Bosonohách je zaznamenána v pamětech pana Zdeňka Svobody až po roce 1904, kdy se v hospodě u Čoupků začala hrát divadla za vydatné podpory troubského kaplana P. Kremláčka.
V roce 1907 byl založen tělovýchovný odbor při Katolické vzdělávací Besedě Svornost Bosonohy. Napomohl tomu silný protináboženský tlak v Sokole. 

9. března 1909 se konala valná hromada nové samostatné tělocvičné jednoty Orel v Bosonohách.

Činnost spolku Svornost v Bosonohách ustala v době 1. světové války (v roce 1915 byla pozastavena) a roku 1922 byl spolek zrušen.

Po roce 1918 převzal iniciativu Orel (v oblasti sportu i kultury – divadla).

Hostinec u Čoupků byl pro činnost malý, proto se hledalo nové místo. V roce 1928 byl ustanoven Spolek pro postavení Katolického domu a orlovny, jeho stanovy jsou velmi podobné stanovám Svornosti z roku 1898. Členové spolku byli aktivními Orly.
22. 5. 1928 byl zakoupen spolkem dům a pozemek od Rudolfa a Anežky Lukáškových. 

13. 8. 1938 proběhlo slavnostní kopnutí do staré orlovny, začalo budování Katolického domu a Orlovny. Již v lednu 1939 proběhl v novém sále ples. Stavba byla hotova na jaře 1939. Opravdu to mohli zvládnout za pár měsíců?

13. 12. 1938 byla schválena změna názvu Spolku Katolického domu a Orlovny na Spolek Beseda v Bosonohách. I orlovně se začalo oficiálně říkat Beseda. Změna názvu byla z důvodu nenávisti fašismu proti všemu katolickému. 

13. 11. 1941 byla činnost Orla nuceně zastavena. Oficiálně byl majetek Orla (především tělovýchovné nářadí) prodán svazu Katolických žen a dívek v Bosonohách, díky tomu zůstal v orlovně. I nadále se zde hrála divadla, která měla velký úspěch. 

V červenci 1945 byla jednota Československého Orla v Bosonohách obnovena. V čele jednoty stál Rudolf Kuba.

31. března 1948 došlo k vynucenému sloučení Orla s Tělovýchovnou jednotou Sokol. Starosta Orla bratr Rudolf Kuba odevzdal hotovost, razítko a pokladní knihu. Slova závěrečné schůze: „Až Vás jednou zase zavoláme, opět se všichni shromážděte pod praporem Československého orla, k práci pro církev a vlast.” Členové Orla se rozešli do svých domovů. „Jak radostně jsme pracovali, tak smutný byl rozchod s pevnou vírou, že se opět shledáme pohromadě v práci na výchově katolické mládeže. Opustili jsme naši milou Orlovnu, kterou jsme s láskou budovali, aby tu zůstala státi jako trvalý památník houževnatosti a obětavé orelské i katolické práce příštím generacím.”

23. 5. 1950 Rada Krajského národního výboru rozhodla o převodu majetku na ČOS dle § 9 zákona č. 187/1949Sb.

23. 3. 1951 Zaniká Spolek Beseda na základě usnesení valné hromady a veškerý majetek byl předán Československé obci sokolské. Likvidátoři spolku předali majetek a účetní aktiva v hodnotě 419 543,80 Kčs (z toho pozemky a objekty, nemovitý majetek v hodnotě 312 500 Kč) a závazky 202 559,15 Kčs (z toho 188 228 Kčs hypotéka u záložny v Bosonohách).

23. 5. 1968 proběhla svolávací schůze Orla, byla odeslána žádost o obnovení jednoty Československého orla v Bosonohách. Po 21. 1968 byl učiněn konec příprav.

23. 11. 1990 byla činnost spolku znovu obnovena, jedním z aktivních obnovitelů byl Ludvík Bárta. Název – Spolek katolického domu a orlovny v Bosonohách.

23. 11. 1990 požadavek o navrácení budovy a pozemků zpět do rukou spolku.

23. 12. 1993 krajský obchodní soud v Brně rozhodl, že TJ Sokol Bosonohy jako nástupnická organizace Československé obce sokolské musí vrátit majetek původnímu majiteli.

27. 2. 1995 Vrchní soud ČR zamítl odvolání a potvrdil rozsudek Krajského soudu v Brně, nabylo právní moci 4. 4. 1995.

29. 4. 1995 převzetí části budovy spolku (sál, jeviště, šatny, přísálí).

7. 5. 1995 zasazení lípy spravedlnosti na dvoře orlovny. 

19. 9. 1995 zapsání restituovaného majetku katastrálním úřadem na list vlastnictví spolku.

30. 12. 1995 fyzické převzetí prostorů restaurace v orlovně do správy Spolku katolického domu a orlovny v Bosonohách.

8. 10. 1996 Ústávní soud odmítl stížnost proti vydání Orlovny do rukou Spolku Katolického domu a Orlovny.

V roce 1998 proběhlo přejmenování na Svornost Bosonohy.

V roce 2007 přejmenování na Občanské sdružení Svornost Bosonohy.

Do výboru byli jmenováni Ludvík Bárta, Jindřich Čoupek, Helena Koudelková, Eva Horáčková, Jan Dominik, Karel Gallina mladší, Jiří Musil, Jiří Žižkovský, Pavel Juráček starší.

30. 9. 2016 přejmenování sdružení na Svornost Bosonohy z. s. 

26. 3. 2017 byl zvolen nový výbor Svornosti – Ludvík Bárta, Miroslav Čoupek, Drahomíra Medová, Helena Koudelková, Petr Juráček. Kontrolní výbor Ctibor Pelikán, Kristýna Bártová, Pavel Juráček st. Čestný člen Jindřich Čoupek.

4. 12. 2022 byl zvolen nový výbor Svornosti Bosonohy z. s. – Ludvík Bárta, Miroslav Čoupek, Iva Floriánová, Petr Juráček, Petr Štěpán. Kontrolní výbor Ctibor Pelikán, Helena Koudelková, Miloš Volejník.