Historie Bosonožské orlovny v datech

Katolický dům a orlovna – od budování po současnost

Hostinec u Čoupků byl pro činnost malý, proto bylo hledáno nové místo. V roce 1928 byl ustanoven Spolek pro postavení Katolického domu a orlovny, jeho stanovy jsou velmi podobné stanovám Svornosti z roku 1898. Členové spolku byli aktivními Orly.
V noci 22. 5. 1928 byl zakoupen spolkem dům a pozemek od Rudolfa a Anežky Lukáškových, továrníků v Trenčíně, v ceně 90 000 Kčs. 

Koupě byla rychlá, o pozemek měli zájem i další.
Původní dům byl v prostorách nalevo od vstupní haly současné orlovny, malý sál byl na části plochy dnešního sálu. Orli vykáceli několik stromů, odstranili příčky v místnostech, na spodní zahradě vybudovali hřiště. Na budově byl nápis: „S Bohem počni každé dílo, podaří se ti až milo.”

13. 8. 1938 (1937?) proběhlo slavnostní kopnutí do staré orlovny, začalo budování Katolického domu a Orlovny. 

 Úryvek z publikace Rudolfa Kuby Paměti na jednotu Československého orla v Bosonohách:

V sobotu 13. srpna 1938 vyšel od vodojemu průvod nadšené mládeže s hudbou a po příchodu do zahrady před orlovnou za všeobecného jásotu učinil br. Oldřich Skoupý symbolický první kop do staré orlovny. Pak proběhla dožínková slavnost a následující dny se dali všichni do práce. Do zimy byla orlovna pod střechou a z jara se prováděly dokončovací práce. Už v lednu se zde ale konal ples Lidové jednoty a sál byl bohatě zdoben.

Stavba byla hotova na jaře dalšího roku. Na fasádě do ulice Pražská byly dva nápisy – Církvi a Národu.15. 12. 1948 byl sál úředně uzavřen pro havarijní stav stropu, konkrétně z důvodu nadměrného průhybu (max. 11 cm).

V roce 1945 byl vypracován návrh na zdvižení stropu a zajištění statiky v ceně 75 000 Kčs.

V lednu 1950 proběhla montáž pomocných vzpěracích trámů pod stropní konstrukci v ceně 28 000 Kčs.

V roce 1983 proběhla rekonstrukce elektrických rozvodů.

V roce 1992 proběhla plynofikace a instalace ústředního topení.

V roce 1997 úpravy interiéru a sociálního zázemí restaurace.

V roce 2000 proběhla rekonstrukce osvětlení sálu.

Rok 2003
Proběhla výmalba sálu, na podzim se začíná s přípravou dalších zásadních oprav orlovny, do vedení Svornosti se dostávají mladší zájemci i z řad zastupitelstva Miroslav Čoupek a Petr Juráček. Společně s Ludvíkem Bártou, Jindřichem Čoupkem a Pavlem Juráčkem starším plánují rekonstrukci toalet a dalšího. V tomto roce se nepodařilo proinvestovat dotaci z rozpočtu MČ Brno-Bosonohy, což přineslo nemalé rozčarování na všech stranách.

Rok 2004
V průběhu jara vznikají projekty na vybudování kanalizace a toalet. Tento problém byl podpořen faktem, že při budování kanalizace na ulici Sedla bylo zřízeno jen jedno přípojné místo, a to ve dvoře pod orlovnou. WC pod jevištěm tak přestalo fungovat.
V červnu byly započaty práce na vybudování záchodů v prostorách přísálí. Prostor nové šatny a přísálí byl původně vyvýšen oproti sálu stejně jako kuchyňka. Podlaha byla snížena o cca 20 cm na dnešní úroveň zároveň se sálem. V průběhu letních prázdnin proběhla po letech velká práce na orlovně s podporou mládeže. Několik týdnů zde pracovalo až 10 lidí, většinou studenti ve věku 15-22 let. Byl snížen prostor přísálí a šaten. Podél budovy byl vyhlouben výkop až k zábradlí nad hřištěm, hloubka cca 90 cm. Do země byly umístěny dvě plastové trubky pro splaškovou a dešťovou kanalizaci. U zábradlí byla vykopána šachta o průměru 1,2 m, hloubka 2,5 m. Bylo vyklizeno horní i spodní hřiště, které do té doby bylo téměř nepřístupné.
Na konci srpna započala obnova fasády do ulice Pražská.
Na podzim při bouřce spadl kaštan, který stál kousek od studny na nádvoří. Údajně jej vytrhl ze země vítr a strom spadl na dvůr sousedního domu.
Pavel Juráček ml. vyrobil a osadil posuvné dveře do přísálí.
Při výkopech byl zaveden odpad do dnešní kuchyně – nápad Marie Juráčkové.
V průběhu roku bylo proinvestování cca 500 000 Kč.

Rok 2005
V orlovně proběhla v pátek 1. 7. primice našeho rodáka, Křemílka a divadelníka Jindřicha Čoupka. Slavnostní mše byla připravena v prostorách pod školou, déšť nás však přesunul do sálu orlovny, kde bylo opět plno.
V průběhu roku se nám podařilo natřít všechna okna v sálu, dveře a další prvky. Obložili jsme stěnu se sousedem dřevěnými hranolky. Byl pokácen kaštan na místě současného posezení, vybetonovány základy pro stojky. Na parkovišti byly osazeny obrubníky z pražců, pan Dunovský nám navozil zeminu z horního hřiště, u parkoviště jsme zasadili keře. Byl odkopán plot a zídka u lípy před orlovnou. Proběhl nátěr fasády a výměna částí okapů a svodů. Do kuchyně byla instalována linka. Před vstupem do orlovny byla zbourána zídka. Na horním hřišti byly osazeny sloupky pro plot.

Rok 2006
Další zvelebování orlovny. Vytrhání obložení kuchyně, osekání a znovuomítnutí. Výstavba příčky v kuchyni jako prostor pro zázemí plesů a dalších akcí (chladná část kuchyně). V sálu i dalších prostorách byly instalovány závěsy vínové barvy – Marie Černá, Drahomíra Medová, Veronika Křivánková.
Na galerii bylo instalováno okno pro oddělení od sálu.
Ve sklepě byl odstraněn nefunkční záchod, probíhají další úpravy kulisárny – Ludvík Bárta se svými pracovníky.
V průběhu prázdnin byly okapy, svody a veškeré oplechování natřeno šedou ochrannou barvou, proběhla oprava plechové střechy na jevišti a nad přísálím – rozpíchané od bodců ze stavění máje, často sem zatékalo.
Další budování spodního hřiště – odvoz štěrku, vybudování obvodových základů (pro další účely nevyužito), postavení opěrné zdi mezi spodním a horním hřištěm. Srovnání horního hřiště, založení cest, opěrné palisády, vysetí trávy – studentská praxe Standy Vlacha.
V sálu jsme tmelili a natírali nosníky opěrného systému stropu.

Rok 2007
Tento rok byl pro naši orlovnu opravdu přelomový. Díky souhře Božího řízení, štěstí i přičinlivosti mnoha lidí se podařila obrovská věc, na kterou se čekalo od postavení budovy!
Díky pomoci Jihomoravského kraje jsme získali dotaci na vybavení klubovny – galerie, oprava podlahy, nákup židlí a stolů.
Díky dotaci MČ Brno-Bosonohy jsme nakoupili zateplovací vatu do nového stropu sálu.
Díky zásadní dotaci Jihomoravského kraje jsme mohli začít řešit statické zajištění sálu a výměnu stropu. Práce se rozběhly již v dubnu, kdy jsme brigádnicky zajistili navezení prosívky na povrch spodního hřiště.
V květnu jsme započali s odstraněním suti a betonu na podlaze půdy – jednalo se o 10centimetrovou vrstvu, která sloužila jako izolace. Dohromady cca 45 tun materiálu jsme navozili do shozu a do kontejnerů. Od června byla orlovna uzavřena. Po vyčištění půdy (náročné bylo vožení sutě po vyvýšených trámech) jsme zakryli parkety a začali strhávat heraklitový podhled. Z meziprostoru (záklopu) se na nás sypala škvára! Děs! První zásek do stropu provedl Roman Koutný z Troubska. Po stržení heraklitu jsme odřezali spodní záklop, to vše z pojízdného lešení. Následně firma Brestt vybudovala 4 betonové nosníky na půdě a tyto prošroubovala s nosnými trámy. Následovala postupná demontáž vnitřních vzpěr – zajištění statiky sálu z roku 1950 a vyčištění stropu, oprava fošen na půdě. Strop byl díky nosníkům zvednut o průhyb pomoci závitových tyčí. Následovalo vytvoření nového podhledu – ze sádrokartonových desek, zateplení 20 cm minerální vaty. Dle pamětníků již po 2. světové válce byl zakoupen materiál na opravu již tehdy nevzhledného heraklitu. Orlovna však byla zcizena a opravy neproběhly.
V průběhu léta jsme přistoupili k rekonstrukci rozvodů topení – zavedení trubek do zdi podél ulice Sedla – zeď srdnatě prosekal Jakub Vaštík – šarm cihel. Současně probíhala kontrola střechy, oprava oplechování, zamazání hřebenáčů. Nakonec byl sál nově vymalován, na počest těmto pracím byl nad portálem napsán nápis AMDG MMVII.
Již delší dobu se řešilo zajištění jeviště pro divadelní účely. Proto současně divadelní spolky Křemílek a ADS Křemen vybíraly finance na novou oponu. V září se podařilo instalovat novou oponu, harlekýn, zadní výkryty – vše v ceně cca 100 000 Kč – vše většinou z darů a dobrovolných vstupných.
Proběhl nátěr podlahy v sálu a vyznačení lajn pro sport. Na jevišti jsme zprovoznili propadlo.
Toto velké úsilí bylo představeno veřejnosti v sobotu 23. září. Před zhruba 200 účastníky byla slavnostně otevřena opona – pásku přestřihly významné osobnosti: Ludvík Bárta (předseda spolku), Alois Hlinecký (dlouholetý divadelník), Drahomíra Medová (místostarostka a členka spolku), Šárka Fenyková (scénáristka, režisérka a herečka), Miroslav Čoupek (renesanční muž moderní doby). Proběhla ukázka historie divadelní tvorby v orlovně, zahrál heligonkář Lambert Prukner. Na závěr jsme si připili pamětní sklenicí. Otevřela se nám opona 2007. Oslava byla velkolepá, zasloužená a důstojná.
25. března proběhla valná hromada sdružení.
Celkové náklady v tomto roce překročily 650 000 Kč, které jsme hradili i díky různým půjčkám od našich příznivců.
Na sklonku roku se uskutečnilo první Bosonožské besedování s bosonožským rodákem, brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem a hejtmanem Jihomoravského kraje Stanislavem Juránkem. Akci inicioval a moderoval Vladimír Koudelka.

Rok 2008
Ani v tomto roce opravy nekončí. Díky dotacím se proinvestovalo přes 500 000 Kč. Správcem orlovny se stává Jindřich Čoupek, který zajišťuje základní chod, drobné opravy, vede kalendář akcí, předává klíče, řeší pronájmy, topí, uklízí. Na konci roku 2007 odchází z kuželny kuželkáři. Uvolněné prostory jsme pronajali. V průběhu prázdnin byla vyměněna okna v sále, v prosinci pak vstupní dveře do orlovny ze dvora. Na galerii byla vytvořena kancelář, která byla pronajata.
Nově byly rozvedeny odpady z kanceláře v suterénu + napojen záchod na galerii pro kancelář a další pro klubovnu. Klubovnu využívá skautský oddíl Fénix pod vedením Zory Pospíchalové.
Divadelní spolky díky podpoře diváků i dotaci MČ Bosonohy zainvestovaly do vybavení divadelním osvětlením jeviště – nové rampy v sálu, pevné osvětlení na jevišti.
Proběhla další kola Bosonožského besedování. Orlovnu tak navštívily známé osobnosti – Roman Onderka a Richard Svoboda (primátor a bývalý primátor Brna). Doprovod zajistili páni muzikanti z orchestru Gustava Broma – Tibor Lenský a Jaromír Hnilička. Na dalším setkání se sešla Radka Kovaříková (rodačka z Bosonoh a trojnásobná mistryně světa v krasobruslení) a Oldřich Machač (trojnásobný mistr světa v hokeji), doprovod zajistil frontman kapely Kamelot Roman Horký. Další setkání bylo o Josefu Masopustovi (nejlepší fotbalista Evropy v roce 1962, trenér mistrovské Zbrojovky), dále Karel Kroupa (fotbalista a rodák z Bosonoh), Karel Jarůšek, Karel Kohlík a Roman Pros. Hudební doprovod zajistili hudebníci Synkopy 61 a domácí MADMEN. Poslední besedování bylo se Stanislavem Juránkem a Michalem Haškem (bývalý a t. č. současný hejtman kraje).
Orlovnu využívá škola, školka, závody a trénink modelářů s autíčky, hraje se zde volejbal, florbal, nohejbal, stolní tenis, cvičí se aerobic, cvičení s dětmi. V průběhu roku se konají divadla, plesy, další společenské akce, soukromé oslavy a svatby.

Rok 2009
Po dalším budovatelském roce přišel zasloužený odpočinek a šetření financí. Proběhl nákup nových židlí (modré, polstrované s kovovou kostrou). V kuželně byly vybudovány další místnosti jako sklady. Kulisárna se rozšířila o část kuželny, instalace nových oken v suterénu. Nově můžeme kulisy ze sklepa vynášet oknem na ulici Sedla. Nová dlažba v kulisárně, opravy omítek a výmalba. Výstavba přístřešku vedle orlovny – posezení pro návštěvníky. Dokoupeno další osvětlení jeviště (dohromady za více než 120 000 Kč).
Vybudováno dětské hřiště – prolézačky, houpačka, lavičky, odpadkový koš. Zároveň byla instalována lavička před garáží (později pro velký nepořádek odstraněna).

Rok 2010
Díky dotaci se podařilo vyměnit okna na jevišti. Proběhl nákup dalších 70 židlí + dodávka nových stolů. Před lípou jsme osadili nástěnku pro propagaci akcí orlovny i jiných. Na galerii se opravila elektroinstalace.

Rok 2016
Proběhla výměna plynového kotle a rozvodů v suterénu, nové vstupní dveře do sálu, navýšení kapacity WC o jeden dámských záchod.
V kulisárně byla vybudována toaleta pro divadelníky.

Rok 2017
Na základě havarijního stavu proběhlo snesení soch orlů, úprava vstupu do hospody – nové obklady.

Rok 2018 – leden – uzavřena hospoda, hledání nového nájemníka
Článek Bosonožský zpravodaj, říjen 2018
Proměny Bosonožské orlovny
Co se v ní děje? Jak to, že není otevřena restaurace? Co se tam staví?
Ano, během posledních měsíců se toho v orlovně děje mnoho, proto chceme nejen Bosonožáky, ale i všechny uživatele orlovny informovat o připravovaných změnách.
V dubnu proběhla v orlovně veřejná schůze spojená s prohlídkou všech prostor a diskuzí o tom, kam se má orlovna dále ubírat, co v ní chceme mít. Je totiž klíčová pro setkávání lidí nejen z Bosonoh. Je na dobrém místě a nabízí různé možnosti využití. Na základě připomínek a námětů pak vedení Svornosti Bosonohy (majitel orlovny) připravilo postupné kroky k dalšímu zvelebování areálu. Mezi hlavní body patří nové zprovoznění restaurace, vybudování malého sálu nad hospodou, úprava dvora opravy a zkvalitnění zázemí pro kulturní a sportovní akce, zpřístupnění hřiště pod orlovnou a zamezení řádění vandalů.
Restaurace
Zkraje tohoto roku stávající nájemce ukončil z ekonomických důvodů provoz restaurace a po více než 20leté dobré spolupráci tak zůstal celý prostor prázdný. Je bohužel ve stavu, který dnes již nevyhovuje provozně ani hygienicky. V současnosti probíhají vyklízecí práce a odložená údržba a opravy. Cílem je nabídnout prostory zájemci, který obnoví možnost občerstvení při kulturních akcích a nabídne návštěvníkům příjemné prostředí.  Další nápady a návrhy přináší zájemci v rámci výběrového řízení – výzva je na stránkách orlovny i na vývěsce. Chceme, aby orlovna žila, nebyla po setmění tmavým koutem Bosonoh, aby návštěvníkům nabídla příjemné prostory a kvalitní služby.
Malý sál – „Malá scéna“
Díky dlouhodobým plánům zaměřeným na mládež a také dotacím, darům a trvalému úspornému hospodaření jsme letos zahájili nástavbu orlovny v prostoru nad restaurací. Vznikne tam malý sál („Malá scéna“) s vlastní kuchyňkou a sociálním zázemím o ploše cca 100 m2, který bude určen pro menší divadla, přednášky, sport i soukromé účely, pro skauty, seniory a další zájmové skupiny. Otevře se tak nová možnost využití orlovny pro více akcí zároveň.
Akustika sálu
V současné době v orlovně hrají 3 domácí divadelní spolky, vzniká čtvrtý. Zároveň se zde konají představení školy, plesy, akce městské části, svatby, oslavy. Hraje se zde však stolní tenis, nohejbal, florbal a další. Sál jako takový má však velmi špatné hlukové vlastnosti – velký dozvuk dělá vrásky všem zvukařům, ale i běžným uživatelům, všem nám. I proto jsme zažádali o dotace a díky podpoře zastupitelstva Bosonoh a příspěvku města Brna začínáme připravovat instalaci nových závěsů a akustických panelů na stěnu pod galerií. Vnímáme areál orlovny jako dar a zároveň závazek od našich předků, jako místo, kde se již 80 let konají významné akce Bosonoh. Uvědomujeme si zodpovědnost a nadšení, s kterým byla orlovna ve třicátých letech 20. století svépomocí postavena a po celou dobu sloužila všem občanům. Děkujeme za vaši podporu.
Za Svornost Bosonohy Ludvík Bárta, Mirek Čoupek a Petr Juráček

Rok 2019 – Instalace akustických panelů a nový závěs na stěnu pod galerií
Nové záchody místo salonku hospody – potřeba zkvalitnit toalety pro celý areál orlovny, nedostačující záchody u šaten, vybudování nového sociálního zázemí, vstup z hlavní chodby, náklady přes 600 000 Kč. Další dostavba malé scény – podhledy, elektroinstalace, osazení oken, omítky.
Vstupní hala a schodiště na galerii – oškrábání omítek, přefajnování, výmalba, pod schody příprava úklidové místnosti.
Slavnostní otevření nových toalet – na pohádce a na Plese v orlovně v lednu.
Další úprava malé scény – podhledy, výmalba, izolace střechy.
Uzavření provozu z důvodu epidemie koronaviru.

Rok 2020 – Uzavření sportovišť a kulturních center z důvodu epidemie koronaviru
Orlovna byla téměř celou dobu uzavřena. Díky dotaci od MČ Brno-Bosonohy jsme nakoupili novou ozvučovací aparaturu.
V září se nám ozvala Ing. Lenka Floriánová, která projevila vážný zájem o pronájem prostor bývalé hospody a vybudování cukrárny. Spolupracujeme s architektkou Adrianou Palečkovou a hledáme možnosti řešení.

Rok 2021 – stále uzavřená orlovna z důvodu pandemie
Z dotací MČ byl vymalován sál. Probíhá dokončení horního sálu.
Od 31. 1. začíná výstavba cukrárny.

listopad 2021

Milí spoluobčané, vážení Bosonožáci,

ptáte se nás, co to v orlovně budujeme. My jsme spíše mlčeli a pracovali. Nyní však snad s klidnou duší můžeme oficiálně říci – v Bosonohách bude cukrárna.

Jak se to tak může stát? Poohlédněte se společně s námi do historie.

Když naši přechůdci Orli koupili v roce 1928 pozemek a budovu dnešní orlovny, přemýšleli, jak prostor oživit. Nejenže vybudovali malou tělocvičnu, ale zřídili i restauraci, kterou svépomocí udržovali. V roce 1938 a 1939 strhli malý nevyhovující sál a postavili orlovnu dle současné podoby. Restaurace zůstala v původních prostorách až do ledna 2018. Do hospody se vždy scházelo po schodech dolů. To bylo dáno zachováním původní budovy, nový sál byl zvednutý o cca 25 centimetrů. Od února 2018 jsme hledali smysluplné využití pro volné prostory. Nejprve jsme v lednu 2020 zprovoznili nové záchody, které ústí do společné haly u hlavního vstupu. Byla vypracována studie rozvoje orlovny pro 21. století.

Díky studii, kterou projednával majitel orlovny spolek Svornost Bosonohy a která byla předložena veřejnosti, jsme měli jasnou představu, co s bývalou hospodou dále. Především jsme požadovali službu pro uživatele orlovny a zároveň oživení celého areálu pro širokou veřejnost. I proto jsme zavrhli pronájem prostor pro kanceláře a další nabídky, které by dané místo uzavřely.

Nabídka na využití prostorů byla zveřejněna déle než dva roky a zájem byl malý. Především byl problémem nevyhovující stav a nutná velká přestavba – to mnohé zájemce odradilo.

O to větší byla naše radost, když nás v září 2020 oslovila Bosonožačka Lenka Floriánová, která zná orlovnu od malička. Představila se nám jako vážný zájemce, v prostorách chtěla od začátku vybudovat cukrárnu. Chvíli trvalo, než jsme na danou nabídku odpověděli kladně. Především jsme museli vyřešit finanční možnosti spolku. Dále jsme museli upravit plány prostor tak, aby vyhovovaly nejen paní Floriánové, ale i úřadům a nám, majiteli budovy.

Od ledna 2021 jsme se začali scházet – jak my orlovnologové říkáme – na orlovně. Je vhodné připomenout, že orlovna je pro mnohé z nás místem setkávání, místem společné činnosti a místem radosti. Nemohlo se hrát divadlo, nemohli jsme zde sportovat, mohli jsme zde pracovat. Od února jsme díky nadšení mnoha ochotníků nejprve osekali omítky a odkryli staré stropy původní restaurace z roku 1928. Zároveň s pracemi se dokončoval projekt přestavby a žádost o změnu užívání prostor na stavební úřad a hygienu. Své museli říct i požárníci. Po spočítání nákladů jsme se rozhodli rozdělit přestavbu na dvě etapy. Tedy přestavba na cukrárnu a budoucí druhá část – přestavba části starých záchodů na sál s východem na dvůr orlovny.

V průběhu našich prací byla předělána elektroinstalace, rozvedena voda a odpady. Zvedli jsme podlahu celého prostoru, aby byla cukrárna bezbariérová. Vybudovali jsme nové zázemí pro budoucího uživatele, výrobnu a sklady. Do orlovny byl přiveden internet. Museli jsme také vyřešit topení. Teplo nám dodá kotel, který je umístěn v nástavbě cukrárny v novém malém sálu v patře. Vytápět tak budeme nejen cukrárnu, ale i další nový prostor vhodný pro sport, společenské akce a místo setkávání.

Velkým povzbuzením při naši práci byla nejen vidina smysluplné činnosti s cílem vybudovat něco společně. Velkým povzbuzením byla podpora mnoha zájemců, kteří chodili pracovat, posílali finance a pravidelně nás na stavbě navštěvovali. Všem patří velké poděkovánî.

Přestavba staré hospody nás bude stát přes 1 milion korun. S ohledem na příjmy spolku si nemůžeme dovolit velké dluhy. Proto jsme od začátku spoléhali na dobrodince a naše podporovatele. Toto přání se nad očekávání plní.

V průběhu prací se na orlovně vystřídalo přes 70 dobrovolníků. Společně jsme prostavěli přes 1 700 brigádnických hodin. Díky Vaší štědrosti jsme vybrali přes 210 000 Kč. Jihomoravský kraj přispěl 50 000 Kč, Teplárny Brno 100 000 Kč na vytápění nových prostor orlovny – multifunkční sál a k tomu i budoucí cukrárnu. Naše nová nájemkyně Lenka se svojí cukrárnou Cukrlenka vložila do přestavby další nemalou částku – zařízení, digestoř, chladící box, nábytek, práce architekta Ing. arch. Adriany Palečkové a další.

Nyní v listopadu jsme těsně před dokončením. Zbývá nám našporovat přes 300 000 Kč. To je naše nabídka s prosbou. Pokud máte chuť a možnost nás podpořit finančně, budeme za to rádi. Orlovna je jedním ze středů naší městské části. V případě zájmu pošlete svůj dar na účet našeho spolku – 377 340 013/0300. Podrobnosti řešte s Petrem Juráčkem, tel. 731 485 909. Vystavíme Vám potvrzení o daru, Vaše jméno, či jméno firmy rádi umístíme ve vstupu do orlovny s velkým poděkováním.

Děkujeme za Vaši podporu našeho společného díla a již nyní se těšíme na možnost setkání v nové cukrárně, která jistě podpoří naše soužití v našich Bosonohách.

O cukrárně se jistě dočtete v prosincovém čísle našeho zpravodaje.
Další podrobnosti a fotky z průběhu stavby na facebooku a www.orlovnabosonohy.cz

Za Svornost Bosonohy stavitelé Mirek Čoupek, Miloš Volejník, Martin Černý a Petr Juráček

Rok 2022 – otevření areálu
Z dotací MČ jsme nakoupili stoly a židle do horního sálu.
Dobudovali jsme cukrárnu. Ve vstupní hale je cedule s následujícím textem:

ÚPRAVA PROSTOR RESTAURACE NA CUKRÁRNU

leden 2021–březen 2022

Když v roce 1928 koupili tuto budovu bosonožští orli, zřídili zde malou tělocvičnu, společenskou místnost pro schůze a hospodu. Pohostinství má smysl jako zdroj financí, ale především oživuje celý areál a nabízí službu návštěvníkům orlovny.
Když tedy v lednu 2018 skončila nájemní smlouva s provozovatelem restaurace, hledali jsme smysluplné využití uvolněných prostor. Možnost občerstvení, příjemného posezení a místo setkávání bylo pro nás zásadní.
Po přihlášení zájemkyně Ing. Lenky Floriánové jsme od září 2020 začali společně plánovat. 31. 1. 2021 byla první společná brigáda. V březnu 2022 bylo hotovo. Proběhlo odstranění omítek, nové rozvody elektřiny, vody, topení, vybudovány příčky pro provozovnu cukrárny, nové sklady. Zvýšili jsme podlahu o 25 cm, prostor je bezbariérový. Propojili jsme nové prostory se záchody, připojili internet.
Díky příznivcům a nadšencům jsme odpracovali přes 2 000 hodin. Korunka ke korunce – na darech jsme získali přes 300 000 Kč. Celkové náklady na přeměnu prostor přesáhly 1 100 000 Kč.
Děkujeme všem za velikou a nezištnou podporu a pomoc. Budování cukrárny propojilo mnoho lidí. Brigády tak byly nejen o práci, ale i místem setkávání. Určitě je to výborný předpoklad pro to, aby byla orlovna i nadále místem nejen pro kulturu, sport. Místem, kde je nám společně dobře!
Tak zase příště NA ORLOVNI u dalších společných projektů.

za stavitele a Svornost Bosonohy z.s. Miroslav Čoupek, Miloš Volejník, Petr Juráček, Adriana Palečková

Přispěli ke společnému dílu prací, financemi, podporou:

Martin Rozmarin, Pavel Juráček, Antonín Juráček, Anežka Juráčková, Julie Juráčková, Monika Juráčková, Jiří Valenta, Stanislav Vlach, Pavel Gallina, Martin Křivánek, Tereza Křivánková, Jiří Stehlík, Robert Ströbinger, Martin Ströbinger, Florian Ströbinger, Markéta Ströbingerová, Jan Kotík, Petr Juráček, Marie Juráčková, Marie Juráčková st., Pavel Juráček st., Anna Juráčková, Jindřich Čoupek, Miroslav Čoupek, Ondřej Čoupek, Jiří Čoupek, Magdalena Čoupková, Ilona Čoupková, Dan Čoupek, Lenka Floriánová, Iva Floriánová, Miloš Volejník, Markéta Volejníková, Vojtěch Volejník, Maruška Volejníková, Dominik Volejník, Marie Volejníková, Petr Pospíšil, Martina Pospíšilová, Klára Pospíšilová, Viktor Pospíšil, Petr Koutný, Tereza Koutná, Štěpán Koutný, Josef Koutný, Martin Černý, Jakub Vaštík, Jana Vlachová, Martin Konečný, Šimon Konečný, Matouš Konečný, Nela Konečná, Eva Konečná, Tomáš Moštek, Karel Souček, Šarlota Kadaňková, Jiří Jagoš, Pavel Krula, Jana Valová, Petr Štěpán, Dalibor Štěpán, Jindřich Štěpán, Ivona Špačková, Jan Holly Hladík, Božetěch Hurt, Roman Koutný, Karel Gallina, Lenka Kamanová, Jiří Žižkovský, Lukáš Madron, Daniela Bártová, Jiří Mertl, Valentina Krulová, Marie Krulová, Petr a Renata Grossovi, Josef Kala, Roman Ruska, Pavel Kilian, rodina Ströbingerova, Marta a Zdeněk Laudátovi, Kristýna Navrátilová, Anastazios Taso Jiaxis, Jiří Cihlář, Pavla Švecová, Edita Vlachová, Petr Gallina, Jana Pešková, Drahomíra Medová, Jana Lišková, Jarmila Nováková, Martin Janáček, Jan Dominik, Dan Bárta, Eva Bínová, Marie Žižkovská, Alžběta Laudátová, Vitězslav Fröhlich, Ilona Pešková, Walter Zeman, Martina Doláková, Marta Švestková, Miluše Marečková, Markéta Žižkovská, Slávek Ostřížek, Marie a František Koutní, Helena Koudelková, Ctibor Pelikán, Ludvík Bárta – předseda spolku

A mnozí další, kteří se jakkoli zapojili, ale my neznáme jejich jména (finanční dary na společné oslavě, rodinní příslušníci a další). 

červen 2022 Milí spoluobčané,

dovolte mi několik řádků o novinkách a dění v Bosonožské orlovně.
Mnozí jste jistě zaznamenali, že se v orlovně otevřela nová cukrárna. Je v prostorách bývalé hospody, jejíž provoz byl ukončen v lednu 2018. Díky přání bosonožské rodačky ing. Lenky Florianové mít v Bosonohách vlastní cukrářkou výrobu s malou cukrárnou a díky úsilí a finanční podpoře mnoha organizací i našich spoluobčanů vás do ní můžeme pozvat. Budovala se od ledna 2021, téměř roka a půl. Po práci, o víkendu, brigádnicky, za přispění mnoha firem a osob. A myslím, že se povedla.
Druhým, pro orlovnu stejně významným dílem, které se podařilo dokončit, je nový malý sál v nástavbě nad cukrárnou. Jeho výstavba trvala déle, finančně byla náročnější, ale i díky dotacím z různých organizací je také u konce. Sál může být využit na malé oslavy, setkání, besedy, případně různá cvičení. Má vlastní sociální zázemí a malou kuchyňku.
Díky novým možnostem celého areálu dává větší smysl znovuobnovení hřiště pod orlovnou. Nově je tak prostor přístupný v otevírací době cukrárny. Čeká nás osazení laviček a doplnění herních prvků.
Pro nás, co jsme v orlovně domácí, jsou tyto události dalšími z dlouhé řady, kterými navazujeme na odkaz těch, kteří orlovnu postavili. Věřím, že pro ty z vás, kdo do orlovny přicházíte za sportem a kulturou, budou pozvánkou k delšímu setrvání, a pro ty, kdo do orlovny ještě nezavítali, silným lákadlem k první návštěvě. 

Je to nejen naše přání, ale i důvod, proč se orlovně věnujeme. Děláme něco pro ostatní a dává nám to smysl. Jsme rádi v dobré společnosti a chceme, aby se každý návštěvník orlovny cítil stejně. A to rozhodně není málo.

Miroslav Čoupek Petr Juráček, členové výboru Svornost Bosonohy z.s.

4. prosince proběhla valná hromada spolku. Novým předsedou byl zvolen Miroslav Čoupek. Další členové výboru Petr Štěpán, Iva Floriánová, Ludvík Bárta a Petr Juráček. Kontrolní výbor Ctibor Pelikán, Helena Koudelková a Miloš Volejník.

Rok 2023
Dotace MČ bude použita na výměnu svítidel v sále a na jevišti. Čeká nás generální oprava elektroinstalace. Budujeme orlovnu, ale připojení elektřiny je již staré a kapacitně nedostatečné.
Na opravu elektroinstalace jsme získali dotaci od Jihomoravského kraje.
Celkové náklady na elektroinstalaci a osvětlení cca 650 000 Kč.
Díky dárci byly instalováni noví orli na střechu jeviště.
Kolaudace malé scény – horní sál.

04-2023 Bosonožská orlovna v roce 2023

Milí spoluobčané, návštěvníci a podporovatelé orlovny.

Rád bych vás seznámil s novinkami z naší orlovny, co se za poslední dobu událo a co máme v plánu.

Na první pohled ne zcela zřejmou novinkou je volba nového výboru a předsedy našeho spolku, která proběhla v prosinci loňského roku. Budeme se potkávat ve složení Ing. Ludvík Bárta, Mudr. Iva Floriánová, Mgr. Petr Štěpán, Mgr. Petr Juráček a já, Miroslav Čoupek,  který jsem byl zvolen novým předsedou výboru Svornosti.

Na tomto místě bych rád poděkoval všem členům výboru minulého, především pak Ing. Bártovi, bývalému předsedovi, za dlouholetou a obětavou práci pro spolek, orlovnu i nás, kteří jsme se do ní naučili chodit jako do druhého domova.

A děkuji všem členům spolku i nově zvoleným členům výboru za chuť a odvahu pro Svornost i  budovu orlovny nadále pracovat.

Velmi mě těší, že se po vynucené kovidové přestávce do orlovny vrátil život a čilý ruch, a že je ho i více než dříve. Sportovní kroužky pro děti a party dospělých sportovců zaplňují odpolední a večerní čas během týdne, víkendy jsou vyhrazeny kulturním a společenským akcím jak soukromým, tak veřejným. Orlovna tak plní svoji roli jako společenské centrum obce. K tomu velkou měrou přispívá i příjemné prostředí cukrárny Cukrlenka.  

Jako každá budova ale má svoje bolístky a šrámy, které je třeba průběžně léčit. V letošním roce nás čeká rekonstrukce elektrorozvodů a výměna svítidel v sále a na jevišti. Během konání Ježíškova folkového brnění jsme narazili na energetický strop, výsledkem byl historicky první blackout v orlovně J.

S finanční podporou městské části, za kterou jsme velmi vděčni, snad v letních měsících provedeme všechny potřebné práce tak, aby od září byla orlovna opět ve formě.

Mnohým návštěvníkům vadí neutěšený stav dvora před orlovnou. Máme v plánu letos připravit studii nového řešení jak materiálového tak dispozičního. Z ní bude zřejmá i cena. Realizaci přepokládám příští rok.

Dalším prostorem, který chceme oživit je venkovní dětské hřiště. V letních měsících může být hojně navštěvované dětmi, jen k tomu musíme vytvořit lepší podmínky. Startovní čárou této akce bude beseda s rodiči a zástupci obce nad možnostmi hřiště a poptávkou jejich návštěvníků.

Jak vidno, práce nás čeká dost, ale protože jsme zvyklí do orlovny chodit i za dobrou kávou a dobrou společností, těšíme se i na ty chvíle setkávání, sportu a kultury, které  nám orlovna umožní spolu s vámi prožít.

Přejme si, aby jich bylo dost pro všechny.

S přáním všeho dobrého a na viděnou v orlovně

Miroslav Čoupek

 A proč se orlovna jmenuje orlovna, když ji dnes nespravuje Orel, ale spolek Svornost Bosonohy? Již před výstavbou bylo smluveno, že sál a přilehlé pozemky budou sloužit nejen Orlům, ale i celé společnosti. Název jsme tedy zachovali jak z historických důvodů (jde o odkaz našich předků), tak i z důvodu, že orlovny v ČR neslouží pouze určité skupině lidí, ale jsou otevřeny všem. A naše orlovna v tom není výjimkou.


09-2023 Dobré zprávy z Bosonožské orlovny

Máme to asi všichni stejně. Když nám někdo sděluje dvě zprávy, dobrou a špatnou, chceme nejprve slyšet tu horší. Možná je příčina této volby skryta v pohádkových příbězích našeho dětství, ve kterých po všech protivenstvích a trápeních nakonec dobro zvítězí, koná se (většinou) svatba a žije se šťastně až do smrti.

Což mimochodem není špatný plán ani pro náš obyčejný život.

Viděno tímto pohledem, prožili jsme v minulých měsících takovou pohádku i na orlovně.

Začala historickým blackoutem při loňském Ježíškově folkovém brnění, které nás postavilo před výzvu rekonstrukce elektroinstalace v sále. Plesovou  a divadelní sezónu jsme prožili v detektivní hře „co kam vede a kde to má jistič“, šetřili peníze, sháněli dotace a projektanta. V polovině prázdnin jsme navršili do středu sálu veškeré vybavení orlovny a začala rekonstrukce. A co myslíte. Jen co jsme se do ní pustili, navštívil cukrárnu nezvaný host a odnesl si měsíční tržbu a dva chlebíčky. Takže ke starostem s elektrikou přibyla další se zabezpečením budovy. Srpen měl na orlovně daleko k prázdninové pohodě. Ale díky projektu ing. Tomka a neskutečně šikovným elektrikářům p. Hobzy z Třebíče se podařilo nemožné.

Do pátku 8. září bylo vše hotovo do té míry, že se mohla orlovna uklidit. Pod tím si zkuste představit 60 párů rukou a 11 hodin práce. Orlovna zase prokoukla do krásy.

A to už se blížíme ke šťastnému konci. V neděli 10. září se tam sice nekonala svatba, ale o nic méně krásné křtiny. A v dalším týdnu jsme opravili a pověsili oponu a závěsy, elektrikáři popsali rozvaděč, aby bylo jasno kde, co, kam a kudy vede a ve čtvrtek 14. září měly stárky krojovaných hodů generální zkoušku. A hody to tedy byly se vší parádou, klobouk dolů.

V Bibli se píše: „těm co milují Hospodina, vše napomáhá k dobrému“. Lidová slovesnost to upravila do podoby: „všechno zlé je k něčemu dobré“. Za nás z orlovny zlatá slova.

Vždyť máme nejen novou elektriku v sále, ale i wifi a zabezpečenou cukrárnu.

A Cukrlenka má svoje dobroty stále výborné, ne-li lepší.

Sluší se poděkovat všem, kteří pomohli. Jejich seznam je dlouhý a je bezpečně uložen v naší paměti. Zvláštní poděkování patří vedení naší městské části a Jihomoravskému kraji za velkorysou finanční podporu.

A když jsme u těch přísloví, jedno příhodné praví „neříkej hop, dokud jsi nepřeskočil“.

Já osobně to „hop“ řeknu, až nebude třeba na letošní Ježíškovo folkové brnění, které bude 16. prosince, nosit do sálu svíčky.

Do té doby se můžete v orlovně těšit mimo jiné na dvě divadelní představení místních spolků.

Za Svornost Bosonohy

Miroslav Čoupek,

předseda v. v. 

Souhrn roku 2023
Milí přátelé, podporovatelé společného díla, orlovnologové,
především všem přejeme vše dobré v novém roce a plno zvládnutých výzev.


A souhrn fotek z roku 2023 <https://photos.app.goo.gl/scwn2F4coeJbzjHZ8>

Z Orlovny a našeho společenství Vám zasíláme souhrn roku 2023 a výhled na rok 2024.
Podle orelské kroniky se přesně před 85 lety uskutečnil v sále orlovny první orelský a lidovecký ples. Bylo to v lednu 1939. Zahájení stavby proběhlo v srpnu 1938 a na jaře 1939 bylo již hotovo. Z dnešního pohledu závratně rychlá akce. A to byla v září 1938 většina dělníků mobilizována k ochraně vlasti.

Co se v roce 2023 událo:
Změna vedení
Na konci roku 2022 byl zvolen nový výbor Svornosti Bosonohy z. s. Novým předsedou spolku se stal Miroslav Čoupek. Jeho předchůdce Ludvík Bárta i nadále zůstává členem výboru a patří mu velké díky za vedení Svornosti od roku 1990. Výbor navázal na práci svých předchůdců právě na začátku roku 2023.

Noví orli na průčelí budovy
Díky dárci Darii Balejové Bártové a celé rodině Bártů přilétly na orlovnu nové a důstojné symboly – dva orli. Velké poděkování za velký čin s důrazem na rodinu, tradice a historii.

Cukrlenka měla rok
1. května jsme si připomněli rok fungování cukrárny. Velké společné dílo, které přináší další využití orlovny. Velké poděkování Lence Floriánové.

Rekonstrukce havarijního stavu elektroinstalace
Při festivalu Ježíškovo folkové brnění v prosinci 2022 nám pořádně zabrnělo. Část orlovny v průběhu večera nefungovala a ani v dalších týdnech se nepodařilo situaci vyřešit. Mistři elektrikáři nám sdělili definitní „káó“ rozvodů, které nebylo možné oživit. Proto byl na jaře vypracován projekt rekonstrukce v celé budově. Poslední zásadní zásah do elektra proběhl podle pamětníků v 60. letech minulého století. Vyměnili jsme přívodní kabel, přesunuli elektroměr na fasádu, vyměnili rozvaděč, osvětlení většiny prostor včetně sálu a jeviště. Projekt počítá s budoucím osazením stálého ozvučení a divadelním osvětlením jeviště. Část prostor byla nově vymalována. Zářijový úklid byl koncertem mnoha dobrovolníků.

Zabezpečení budovy
V červenci byla vykradena cukrárna Cukrlenka. Pachatel byl Policií ČR vypátrán. V cukrárně jsme instalovali zabezpečení a nové kamery, kamery jsou i v sále, bylo rozšířeno pokrytí internetem.

Ovládání topení
Nový pan předseda si nadělil předčasný vánoční dárek. Nemusí již před každou akcí chodit do orlovny „topit“ jako jeho předchůdce a tatínek Jindra. Stačí posunout kolečkem na mobilu. Tento pokrok ocenil nejen Mirek, ale především jeho rodina a manželka Ilona.

Nové webové stránky
Člen výboru Petr Štěpán realizoval změnu stránek, které jsou tak lépe prohlížitelné na mobilu.

Orel jednota Brno-Bosonohy
Od roku 2023 se zásadně proměnilo organizování akcí. Svornost Bosonohy, majitel orlovny, se do budoucna bude věnovat zvelebování areálu. Orel naopak převzal organizaci všech kulturních a sportovních akcí. A nebylo jich málo (divadla, pravidelné cvičení maminek s dětmi, sportovky pro žáky školky a 1. stupně, volejbal pro starší, volejbal pro dospělé, turnaj ve stiga hokeji, rodinná dovolená, účast na Tříkrálové sbírce  a další). Starosta Orla Miloš Volejník je zároveň členem kontrolní komise Svornosti. Je tak zajištěna propojenost těchto dvou subjektů

Finance
Svornost získala dotace od Městské části Brno-Bosonohy, Jihomoravského kraje na osvětlení a rekonstrukci havarijního stavu elektroinstalace. Velké poděkování patří vedení Bosonoh v čele s panem starostou Martinem Černým a místostarostou Martinem Rozmarinem. V roce 2023 jsme na investicích i běžném provozu utratili přes 800 000 Kč. Děkujeme také za finanční dary a mnoho hodin brigádnických prací. Poděkování patří našim tradičním podporovatelům, firmám Brestt, Acer Woodway a malířům Fromini. Orlovna si průběžně půjčuje finance od svých členů a také průběžně vrací. Jsou věci, které prostě nepočkají, nebo nechceme čekat…

Rok 2024

Městská část schválila dotaci na nové akustické závěsy do sálu – kvalitně zatemní okna v sále, zmenší ozvěnu (cca 100 000 Kč).
Dokončíme výměnu osvětlení a rozvodů na galérce (cca 150 000 Kč).
Obnova herních prvků na dětském hřišti (cca 50 000 Kč).
Budeme hledat zdroje na novou kuchyňku s velkokapacitní myčkou a výdejním okénkem do přísálí (cca 250 000 Kč).
S vedením Bosonoh připravíme projekt a možnost realizace úpravy dvora orlovny pro potřeby obecní a naše (milionová investice).
Příprava projektu na opravy a zateplení fasád, zateplení půdy sálu.
Projekt na stabilní ozvučení sálu.

Finance
Vedle dotací a vlastních příjmů z pronájmů se obracíme i na Vás. Pokud nám můžete pomoci finančně, radou, vlastní silou, budeme rádi. Číslo účtu Svornosti: 377 340 013/0300. Na vyžádání vystavíme potvrzení o daru.

Velké poděkování vám všem. Máme za sebou plný rok a před námi ten další jistě také. Orlovna vždy sloužila a vždy bude sloužit lidem a jejich setkávání.
Tak zase brzy: Na Orlovni.

S orelským Zdař Bůh

Mirek Čoupek, Miloš Volejník, Petr Juráček